آراد

تاریخ تولد:1392/3

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: جذب

 

 

 

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: آزاد

 

 

 

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: آبزیان

 

 

 

تاریخ انجام اثر: 1396/05

پروژه: محیط زیست – آبزیان

شاخه هنری: نقاشی

 

 

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: جذب

توضیح: با الهام از دريم كَچِرهای سرخپوستی

 

نام اثر : مامان

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری:نقاشی

 

 

 

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر:1396/2

شاخه هنری: حجم سازی