آرتین

تاریخ تولد:1390/11

جنسیت : پسر

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی 

پروژه: من و بابام

 

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی 

توضیحات: برگرفته از آثار ارمنستان 

نام اثر: آریان

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی 

پروژه: دوست

 

نام اثر : طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

 

 

 

نام اثر : تصویرسازی داستان نخودی. نویسنده: ناصر یوسفی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:نقاشی

روایت کودک: پادشاه روی نخودی نشسته بود و زنبور از توو دهن نخودی بیرون اومد .پادشاه رو نیش زد و پادشاه بالا و پایین پرید

 

 

نام اثر: بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

 

 

 

نام اثر : مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:نقاشی

 

 

 

نام اثر : آدم

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری:حجم سازی

 

 

 

نام اثر : حاجی فیروز 

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : نوروز

 

 

 

شاخه هنری: نقاشی 

 

نام اثر : بابام

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : بازیافت

 

 

 

نام اثر : خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: فضاسازی جشن مهرماه

 

 

نام اثر: پرنده

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

 

 

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : آبزیان