آریانا

تاریخ تولد: 1383

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1393

شاخه هنری: نقاشی

مربی: مرجان شمشیرساز