امیرعلی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1388/09

عنوان اثر: امیرعلی پر ماجرا

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: تصویرسازی همراه با مهری نجفی

متن اثر: امروز یک روز پر ماجرا بود و اتفاقات جالبی افتاد که العان می خواهم برایتان تعریف کنم. وقتی زنگ مدرسه خورد راننده من آمد وقتی رسدیم خانه ام دیدم راننده ام در حال بوق زدن است در همان حال پیش خود فکر کردم که اتفاقی افتاده و من دیدم یک ماشین پراید سفید رنگ دیدم که افتاده تو یک جوب که در منزل ما بود و راننده آمد کنار و از .... رفت توی پارکینگ منزلمان بعد من به راننده گفتم برو کمکش کن لطفا بعد راننده گفت سرایدارمان می رود کمکش می کند بعد من رفتم سرایدارمان را به نام آقای داوود صدا کردم و گفتم برو به آن آقا کمک کن. بعد آقا داوود رفت دوست را با خود آورد و آن آقا خیل پیر بود آقایی که پراید داشت و بعد ماشین را برداشت با کمک هم بعد من رفتم بالا و بعد یکبار دیگر آمدم پایین و دیدم وقتی آن ماشین رفت من دیگه این را ندیدم وقتی آقا داوود هم باهاش رفت من دیگه تو خیابان نرفتم. پایان.